Opieka prawna na abonament

Mniej barier dla przedsiębiorców


 

Poniżej przedstawiamy zmiany mające wpływ na sytuację przedsiębiorców.

Po pierwsze, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nie będzie mogła być aktualizowana częściej niż raz na trzy lata. Obecnie ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU RP 2004 Nr 261 poz. 741) pozwala na aktualizację wysokości opłaty rocznej nawet co roku. Ponadto wskaźnik aktualizacji nie będzie mógł być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen nieruchomości, ogłoszony za poprzedni rok w gminie, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość.

Zmieni się również wysokość kary pieniężnej wymierzanej podmiotom zbiorowym na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU RP 2002 Nr 197 poz. 1661). Ustawa przewiduje, że kara pieniężna może być wymierzona w wysokości od 1.000 do 5.000.000 zł i nie może być wyższa niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Obecnie kara pieniężna jest orzekana w wysokości aż do 10% przychodu określonego w trybie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym wydanie orzeczenia przez sąd orzekający w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ponadto, wobec podmiotu zbiorowego nie będzie można orzec zakazu prowadzenia określonej działalności podstawowej lub ubocznej.

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawie kodeks spółek handlowych (DzU RP 2000 Nr 94, poz. 1037), które pozwolą przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową. Tak powstałej spółce kapitałowej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy.

Zmianie ma ulec również wysokość opłaty sądowej od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym z 1.000 zł do 500 zł oraz z 400 zł do 250 zł od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Nowe przepisy miałaby obowiązywać od dnia 1 lipca 2011 r.

Publikacja z dnia 11.03.2011, egospodarka.pl

oprac. : Marta Walędziak-Skowrońska / LexCare

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij