Opieka prawna na abonament

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ LEXCARE SP. Z O.O.
zwany dalej „Regulaminem

Niniejszym Regulamin określa zasady funkcjonowania usługi sprzedawanej przez LexCare sp. z o.o. zdefiniowanej w pkt 11 poniżej oraz prawa i obowiązki stron.

Definicje

1. Kancelaria/Kancelarie – kancelaria prawna, kancelaria adwokata/adwokatów lub kancelaria radcy prawnego/radców prawnych, z którymi LexCare współpracuje w ramach realizowania Umowy na obszarze, na którym LexCare nie posiada własnego biura lokalnego.

2. Karta – karta identyfikacyjna wydawana Klientowi przez LexCare, zawierająca następujące dane: imię (imiona), nazwisko (nazwiska) Klienta i numer identyfikacyjny. Karta stanowi dokument potwierdzający uprawnienie Klienta do korzystania z usług LexCare. W okresie oczekiwania na wydanie Karty lub jej duplikatu, w razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Karty, uprawnienie Klienta do korzystania z usług świadczonych przez LexCare jest weryfikowane przez okazanie dowodu tożsamości.

3. Klient/Klienci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które zawarły z LexCare Umowę na swoją rzecz, a także osoby fizyczne wskazane przez Klienta lub Pracodawcę, na rzecz których została zawarta taka Umowa w ramach pakietu Prawnik dla Rodziny lub Prawnik dla Pracownika.

4. Konto – indywidualne konto on-line Klienta na www.lexcare.pl, do którego Klient ma dostęp za pomocą loginu i hasła dostępu. Login i hasło dostępu Klient otrzymuje po zawarciu Umowy. Konto zawiera historię spraw Klienta, korespondencję pomiędzy LexCare i Klientem oraz inne informacje i dokumenty związane z bieżącymi i historycznymi sprawami Klienta. Klient ma możliwość zmiany hasła dostępu do Konta.

5. LexCare – LexCare sp. z o.o., ul. Gawota 6a/24, 02-830 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział KRS nr KRS 357381, NIP 9512314143, REGON 142426803.

6. Pracownik/Pracownicy LexCare – osoba zatrudniona w LexCare na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także osoba współpracująca z LexCare.

7. Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z LexCare umowę w ramach pakietu Prawnik dla Pracownika na rzecz swoich pracowników i wskazała imiennie pracowników objętych pakietem.

8. Prawnik adwokat lub radca prawny zatrudniony w LexCare na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub współpracujący z LexCare, udzielający porady prawnej Klientowi lub prowadzący sprawę Klienta.

9. Rodzina Klienta/Pracownika – współmałżonek, dzieci wspólne, dzieci Klienta/Pracownika lub dzieci współmałżonka.

10. Umowa – umowa pomiędzy Klientem lub Pracodawcą i LexCare, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

11. Usługi – usługi polegające na umożliwieniu korzystania przez Klientów z pomocy prawnej świadczonej przez Prawników realizowane na podstawie Umowy poprzez skojarzenie Klienta z Prawnikiem.

Postanowienia ogólne

12. LexCare prowadzi zorganizowaną sprzedaż Usług.

13. LexCare tworzy biura lokalne w wybranych miastach. Na obszarach, na których LexCare nie tworzy biura lokalnego współpracuje z Kancelariami.

14. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub niniejszego Regulaminu dotyczy Prawnika, to, o ile nie zastrzeżono inaczej, dotyczy ono w takim samym zakresie również Kancelarii.

15. Usługę polegającą na udzieleniu porady prawnej i prowadzeniu sprawy Klienta wykonuje dla Klienta Prawnik.

16. LexCare jest promotorem, sprzedawcą, organizatorem, koordynatorem i administratorem Usługi.

17. LexCare przysługuje wyłączne prawo do firmy, logo i oferowanej Usługi.

Umowa

18. Umowa określa w szczególności zakres Usług LexCare, czas jej trwania, początkową datę uprawnienia do korzystania z Usług oraz osobę lub osoby uprawnione do korzystania z Usług.

19. Umowa oraz wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Umowa może być zawarta przez Klienta na rzecz osoby trzeciej. W takim wypadku postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu regulujące prawa i obowiązki Klienta odnoszą się do takiej osoby trzeciej, z wyłączeniem postanowień dotyczących płatności, które obciążają Klienta zawierającego Umowę na rzecz osoby trzeciej.

21. Przez zawarcie Umowy Klient zobowiązuje się do dokonywania opłat abonamentowych w wysokości i w terminach wskazanych w Umowie, a LexCare zobowiązuje się utrzymywać gotowość do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Prawników zgodnie z Umową i niniejszym Regulaminem.

22. Umowa wchodzi w życie w dniu w niej wskazanym lub w dniu jej zawarcia.

23. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

24. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

25. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta nie może nastąpić przed upływem 11 miesięcy obowiązywania Umowy.

26. Klient jest zobowiązany do uiszczania raty abonamentowej również w okresie wypowiedzenia Umowy.

27. Raty abonamentowe uiszczane są z góry kwartalnie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego dany kwartał na podstawie faktury VAT wystawianej przez Lexcare, w gotówce lub na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Umowa może przewidywać, że raty abonamentowe uiszczane będą w inny sposób. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie kwartału, pierwsza faktura obejmuje miesiące do końca danego kwartału.

28. Dokonując płatności Klient jest zobowiązany do umieszczenia w tytule przelewu numeru identyfikacyjnego, imienia i nazwiska (nazwy w przypadku spółki) oraz do wskazania raty abonamentowej (kwartał i rok), której dotyczy wpłata. Brak powyższych danych może skutkować opóźnieniem w rejestracji wpłaty Klienta i w konsekwencji ograniczeniem prawa do korzystania z usług LexCare do czasu właściwego zakwalifikowania wpłaty.

29. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpłynięcia całej kwoty należnej raty abonamentowej na rachunek bankowy wskazany w Umowie. W przypadku zapłaty części lub całości raty abonamentowej po terminie płatności, wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet długu najdawniej wymagalnego.

30. W przypadku braku wpłat w terminie płatności LexCare, po przesłaniu drogą mailową Klientowi informacji o braku wpłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu do uiszczenia zaległej raty abonamentowej, jest uprawniona wstrzymać świadczenie Usług na rzecz Klienta. W przypadku uiszczenia zaległej raty abonamentowej LexCare wznawia wykonywanie Usług począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zaległa rata abonamentowa została uiszczona, o ile inne wymagalne raty abonamentowe lub inne opłaty zostały zapłacone. Wstrzymanie świadczenia Usług przez LexCare nie zwalnia Klienta lub Pracodawcy z obowiązku uiszczenia wymagalnych rat abonamentowych za okres wstrzymania świadczenia Usług. Wznowienie świadczenia Usług powoduje obciążenie Klienta opłatą w wysokości 50% ceny miesięcznego abonamentu Klienta netto.

31. LexCare ma prawo do zmiany wysokości raty abonamentowej nie częściej niż raz w roku. O takiej zmianie LexCare zawiadamia Klienta lub Pracodawcę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem wskazując datę, od której zmiana wchodzi w życie. Klient lub Pracodawca, który nie zgadza się na zmianę wysokości raty abonamentowej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć na piśmie oświadczenie o braku zgody na zmianę wysokości raty abonamentowej. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmiany wysokości raty abonamentowej. Klient lub Pracodawca jest obowiązany uiścić raty abonamentowe w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania Umowy. W przypadku pakietów Prawnik dla Ciebie, Prawnik dla Rodziny i Prawnik dla Pracownika zmiana wysokości raty abonamentowej nie może nastąpić wcześniej niż począwszy od 13 (trzynastego) miesiąca obowiązywania Umowy.

32. Zmiana wysokości raty abonamentowej dokonana na podstawie pkt 31 powyżej nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy.

33. Umowa może zostać rozwiązana przez LexCare bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie:

a. rażącego naruszenia przez Klienta lub Pracodawcę postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu,

b. niedokonania przez Klienta lub Pracodawcę zapłaty raty abonamentowej za okres co najmniej 2 (dwóch) kwartałów przy płatnościach kwartalnych lub 2 (dwóch) miesięcy przy płatnościach miesięcznych.

34. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w pkt 33 powyżej Klient lub Pracodawca zobowiązany jest uiścić raty abonamentowe do dnia rozwiązania Umowy.

35. LexCare jest uprawnione odmówić zawarcia Umowy z Klientem bez podania przyczyny.

Konto i Karta

36. Po zawarciu Umowy Klient otrzymuje login, którym jest numer indentyfikacyjny wskazany na Karcie, i hasło umożliwiające dostęp do swojego Konta. Klient jest zobowiązany chronić zarówno login, jak i hasło, aby nie zostały one udostępnione osobom nieuprawnionym. LexCare nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z loginu lub hasła, wejście do Konta lub dokonywanie jakichkolwiek operacji związanych z Kontem przez osobę nieuprawnioną. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę danych i informacji zamieszczonych na Koncie oraz przesyłanych na wskazany przez niego adres e-mail.

37. Pracownicy LexCare uprawnieni są do dostępu do Kont Klientów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania Usługi na rzecz Klienta.

38. Po zawarciu Umowy Klient otrzymuje Kartę. Klient zobowiązany jest okazać Kartę przed każdorazowym spotkaniem z Prawnikiem. Prawnik może żądać od Klienta przedstawienia dokumentu tożsamości.

39. Podczas kontaktu z infolinią Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub PESEL.

40. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LexCare o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Karty. W takim wypadku Klient otrzyma duplikat Karty. Klient lub Pracodawca ponosi koszt wydania duplikatu Karty wynikający z aktualnej taryfy dostawcy kart identyfikacyjnych.

Zakres Usług

41. Usługi sprzedawane są w następujących pakietach:

a. Prawnik dla Ciebie,

b. Prawnik dla Rodziny,

c. Prawnik dla Pracownika,

d. Prawnik dla Firmy.

42. Prawnik dla Ciebie jest pakietem skierowanym do osób fizycznych i obejmuje pomoc prawną w indywidualnych bieżących sprawach klienta. W ramach pakietu Prawnik dla Ciebie Usługa nie obejmuje spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta.

43. Prawnik dla Rodziny stanowi rozszerzenie pakietu Prawnik dla Ciebie o członków Rodziny Klienta. W ramach pakietu Prawnik dla Rodziny ochroną prawną objęta jest Rodzina Klienta i dotyczące jej sprawy. W ramach pakietu Prawnik dla Rodziny Usługa nie obejmuje spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub członka Rodziny Klienta.

44. Prawnik dla Pracownika to pakiet, który Pracodawca może wykupić dla swojego pracownika, a także, w przypadku rozszerzenia zakresu pakietu o członków najbliższej rodziny Pracownika – członków Rodziny Pracownika. Pakiet Prawnik dla Pracownika obejmuje pomoc prawną w indywidualnych sprawach Pracownika i członków Rodziny Pracownika, w przypadku rozszerzenia zakresu pakietu o członków Rodziny Pracownika, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem i członkami Rodziny Pracownika.

45. Prawnik dla Firmy to pakiet skierowany do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek kapitałowych. W ramach pakietu Klient ma zapewnioną pomoc prawną w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności, z wyłączeniem spraw podatkowych.

46. W ramach każdego z pakietów Klient otrzymuje:

a. nielimitowaną liczbę porad prawnych drogą elektroniczną (e-mail, serwis www z indywidualnym kontem), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem,

b. weryfikację dokumentów prawnych,

c. przygotowanie dokumentów prawnych; usługa ta obejmuje przygotowanie następujących rodzajów dokumentów: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, umowy, projektu pełnomocnictwa, projektu pozwu, projektu wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, projektów pism i wniosków w sprawach konsumenckich, przygotowanie i zmiana testamentu (1 (jeden) raz w roku),

d. reprezentację klienta w sądzie I instancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e. reprezentację klienta przed organami administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f. reprezentację klienta przed organami ścigania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

47. Pomoc prawna w ramach pakietów Prawnik dla Ciebie, Prawnik dla Rodziny i Prawnik dla Pracownika obejmuje:

a. sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,

b. sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,

c. sprawy małżeńskie – nie obowiązuje w pakiecie Prawnik dla Rodziny oraz w pakiecie Prawnik dla Pracownika rozszerzonym o członków Rodziny Pracownika,

d. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – nie obowiązuje w pakiecie Prawnik dla Pracownika, w tym także w opcji rozszerzonej o członków Rodziny Pracownika, w zakresie spraw pomiędzy Pracownikiem lub członkiem Rodziny Pracownika i Pracodawcą,

e. sprawy administracyjne,

f. sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.

48. Pomoc prawna w ramach pakietu Prawnik dla Firmy obejmuje:

a. sprawy z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

b. sprawy z zakresu kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem spraw z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,

c. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

d. sprawy związane z krajowym rejestrem sądowym,

e. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,

f. sprawy z zakresu prawa administracyjnego, z wyłączeniem spraw celnych,

g. sprawy cywilne i gospodarcze, w tym postępowania sądowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

49. Korzystanie przez Klienta z usług Prawnika jest możliwe od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnił się ostatni z następujących warunków:

a. zawarcie Umowy,

b. zapłata pierwszej raty abonamentowej,

c. zapłata opłaty rejestracyjnej.

50. W wyjątkowych wypadkach LexCare może wyrazić zgodę na korzystanie z Usług przed zrealizowaniem warunku, o którym mowa w pkt 49 b. lub c. powyżej.

501Pakiet oraz zakres Usług określony jest w Umowie.

52. Pomoc prawna świadczona przez Prawnika dotyczyć może wyłącznie takich czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne dotyczących Klienta, które miały miejsce w trakcie obowiązywania Umowy.

53. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

54. W przypadku gdy Umowa ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w trakcie prowadzenia sprawy przez Prawnika na rzecz Klienta, wszelkie czynności podejmowane przez Prawnika począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy podejmowane są wyłącznie na zasadach ustalonych pomiędzy Klientem i Prawnikiem. W takim wypadku nie znajdują zastosowania postanowienia Umowy ani niniejszego Regulaminu.

55. Koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wpisy, koszty notarialne, koszty korespondencji (w tym znaczki pocztowe, koszt przesyłki kurierskiej), itp. związane z lub wynikające ze sprawy Klienta ponosi Klient. Prawnik, w zakresie prowadzonych przez niego spraw Klienta, informuje Klienta o wymaganych opłatach. LexCare nie ponosi odpowiedzialności za wynik lub przebieg sprawy lub postępowania, jeżeli Klient nie uiścił wymaganej opłaty w terminie. Koszty korespondencji Klient zwraca LexCare na podstawie faktury VAT wystawionej przez LexCare.

56. Jeżeli sprawa Klienta wymaga podjęcia jakiejkolwiek czynności poza granicami administracyjnymi miasta/miejscowości, w której zlokalizowane jest biuro LexCare lub Kancelaria, Klient ponosi koszty podróży Prawnika w obie strony do takiego miejsca. Jeżeli dla załatwienia sprawy niezbędne jest, aby Prawnik nocował w takim miejscu, Klient ponosi również koszty noclegu Prawnika. LexCare organizuje podróż, nocleg i wyżywienie Prawnika w granicach rozsądnej ceny. Jeżeli sprawa Klienta wymaga podróży zagranicznej, Klient ponosi również ewentualne dodatkowe koszty związane w szczególności z wizą, obowiązkowym ubezpieczeniem, itp.

Procedura kierowania zapytań

57. Klient kontaktuje się z LexCare i zgłasza potrzebę skorzystania z usług Prawnika:

a. za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 533 22 22 33; aktualne numery telefonów, również z uwzględnieniem terytorialności, oraz godziny funkcjonowania infolinii umieszczone są na stronie internetowej www.lexcare.pl;

b. poprzez skierowanie zapytania on-line za pośrednictwem Konta;

c. osobiście w biurze lokalnym LexCare lub w Kancelarii.

58. Realizacja Usługi następuje w formie uzgodnionej z Klientem (spotkanie z Prawnikiem, udzielenie porady prawnej, itp.) w ciągu 48 godzin, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, od wpływu zapytania lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem. W sprawach skomplikowanych lub wymagających analizy lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W razie niewskazania przez Klienta formy realizacji Usługi, Prawnik udziela porady prawnej w formie e-mailowej lub poprzez zamieszczenie jej na Koncie Klienta z jednoczesnym powiadomieniem Klienta o udzieleniu porady.

59. Zapytanie sformułowane za pośrednictwem infolinii lub on-line jest kierowane do właściwego Prawnika, który przejmuje sprawę do prowadzenia.

60. Prawnik prowadzący sprawę po przekazaniu mu zapytania:

a. zapoznaje się z zapytaniem i ewentualnie kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub w drodze e-mailowej w celu wyjaśnienia szczegółów sprawy;

b. udziela porady prawnej w formie uzgodnionej z Klientem, a w razie nieuzgodnienia formy e-mailem lub poprzez zamieszczenie porady na Koncie i poinformowanie Klienta o zamieszczeniu porady, w razie potrzeby Prawnik przekazuje Klientowi projekt pisma;

c. w razie potrzeby ustala z Klientem zasady reprezentowania Klienta przed sądami, urzędami, itp.; w takim wypadku Klient udziela Prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania go w danej sprawie.

61. Prawnik jest uprawniony odmówić udzielenia porady prawnej i zajęcia się sprawą Klienta, jeżeli:

a. zapytanie wykracza poza zakres wynikający z Umowy;

b. zapytanie dotyczy stanu faktycznego lub prawnego powstałego przed okresem obowiązywania Umowy;

c. zapytanie nie dotyczy Klienta bezpośrednio, a w przypadku Pakietu Rodzinnego – osoby wskazanej w Umowie jako objętej pakietem;

d. istnieje konflikt interesów;

e. istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasad etyki adwokata lub radcy prawnego;

f. naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,

g. udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Klienta,

h. zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużycia Usługi ze strony Klienta.

62. Realizacja Usługi może nastąpić wyłącznie w zakresie wynikającym z Umowy. W przypadku, kiedy zakres Usługi wykracza poza zakres wynikający z Umowy Prawnik może przedstawić Klientowi ofertę usługi prawniczej na warunkach ogólnych. W takim wypadku postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania.

63. Klient podpisując Umowę wyraża zgodę, aby jakakolwiek korespondencja, w tym porady prawne, pomiędzy nim i Prawnikiem oraz nim i LexCare odbywała się za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany przez Klienta adres e-mail, i Konta. Wysłana w ten sposób korespondencja jest uważana za doręczoną z chwilą dostarczenia jej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą dostarczenia Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail powiadomienia o zamieszczeniu dokumentu na jego Koncie, bez konieczności zwrotnego potwierdzenia odbioru. Powyższe dotyczy także innej korespondencji pomiędzy Klientem i LexCare, w tym w szczególności faktur i płatności, informacji o płatnościach przeterminowanych oraz innej korespondencji organizacyjnej.

64. Klient jest uprawniony do odbioru osobistego porady prawnej lub innego dokumentu związanego ze sprawą Klienta w toku w formie pisemnej w biurze lokalnym LexCare lub w Kancelarii. W takim wypadku żądanie odbioru osobistego musi być wyrażone przez Klienta najpóźniej w chwili formułowania zapytania przez infolinię lub w treści zapytania sformułowanego on-line.

65. Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny na wskazany przez niego numer telefonu.

66. Punkty 63 – 64 powyżej nie wykluczają możliwości kontaktu z Klientem za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

67. LexCare nie odpowiada za jakiekolwiek problemy techniczne związane z trudnościami w odbiorze korespondencji e-mail lub innej przez Klienta, jeżeli przyczyna trudności nie leży po stronie LexCare.

68. LexCare nie odpowiada za opóźnienie w realizowaniu Usługi z przyczyn niezależnych od LexCare, w tym z powodu siły wyższej, braku zasilania, wyłączenia serwera, itp. LexCare realizuje Usługę niezwłocznie po ustaniu takiej przeszkody.

69. Klient może w Umowie oraz w terminie późniejszym na piśmie wskazać osobę uprawnioną do kontaktowania się w jego imieniu z LexCare w celu zgłoszenia zapytania, odbioru porady prawnej, itp. Przy wskazaniu takiej osoby należy podać jej imię (imiona), nazwisko (nazwiska), numer dowodu osobistego, adres zameldowania i numer PESEL. Klient zobowiązany jest do informowania LexCare o jakiejkolwiek zmianie powyższych danych, pod rygorem odmowy przyjęcia zapytania, udzielenia informacji, itp. osobie, której dane nie będą zgodne z podanymi przez Klienta.

70. Klient zobowiązany jest w przypadku otrzymania lub wyegzekwowania zasądzonych lub przyznanych kosztów zastępstwa procesowego zwrócić Prawnikowi takie koszty zastępstwa procesowego w terminie 7 dni od daty otrzymania ich przez Klienta bez dodatkowego wezwania. Prawnik ma w szczególności prawo w imieniu Klienta odebrać lub egzekwować i zatrzymać zasądzone lub przyznane koszty zastępstwa procesowego.

Uwagi dotyczące usług

71. LexCare dąży do zapewnienia każdemu Klientowi wysokiej jakości świadczonych Usług.

72. W razie zastrzeżeń dotyczących Usług Klient ma prawo zwrócić się do LexCare z uwagami. Uwagi w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby LexCare. LexCare udziela pisemnej odpowiedzi na uwagi wraz z informacją o podjętych środkach zmierzających do wyjaśnienia sprawy i usunięcia niezgodności w terminie 14 dni.

73. Uwagi powinny zawierać co najmniej dane Klienta pozwalające na jego identyfikację, w tym w szczególności imię i nazwisko Klienta, adres Klienta i jego numer identyfikacyjny oraz opis uwag wraz z uzasadnieniem.

74. Przedmiotem uwag nie mogą być:

a. udzielenie porady prawnej niezgodnej z oczekiwaniami Klienta,

b. wydanie przez sąd, organ ścigania lub organ administracji rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Klienta, chyba że nastąpiło to z przyczyn zawinionych przez LexCare lub Prawnika,

c. uzależnienie przez LexCare lub Prawnika udzielenia porady od udzielenia dodatkowych wyjaśnień, przedstawienia dodatkowych dokumentów.

75. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub roszczenia odszkodowawcze pozostające w związku z prawidłowym wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego oraz postępowaniem zgodnie z zasadami wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego obciążają wyłącznie Prawnika prowadzącego sprawę i powinny być kierowane przez Klienta wyłącznie wobec takiego Prawnika.

Ochrona danych osobowych

76. Przez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych LexCare w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania Usługi na rzecz Klienta. Powyższe dotyczy również członków Rodziny Klienta (lub Pracownika) objętych pakietem Prawnik dla Rodziny (lub Prawnik dla Pracownika rozszerzonego o członków Rodziny Pracownika).

77. Dane osobowe udostępnione przez Klienta obejmują w szczególności:

a. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) Klienta/Pracownika oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

b. numer dowodu osobistego Klienta oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

c. PESEL Klienta/Pracownika oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

d. adres zameldowania Klienta oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

e. adres do korespondencji Klienta oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

f. numer telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) Klienta oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie;

g. adres e-mail Klienta oraz członków Rodziny Klienta/Pracownika wskazanych przez Klienta/Pracownika/Pracodawcę w Umowie.

78. Klient ma prawo wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych oraz obowiązek informowania LexCare o jakiejkolwiek zmianie danych w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania Usług na rzecz Klienta.

79. LexCare, jako administrator danych osobowych Klientów zobowiązany jest do ich ochrony, zapewnienia ich poufności oraz do ich przetwarzania w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zapewnienia by przetwarzane były wyłącznie przez uprawnionych Pracowników LexCare oraz wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonywania Usługi na rzecz Klienta.

80. Po ustaniu Umowy Lexcare nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta oraz członków jego rodziny objętych Pakietem dla Rodziny i wskazanych przez Klienta w Umowie. LexCare zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych po ustaniu Umowy w zakresie niezbędnym do dokonania ostatecznych rozliczeń z Klientem, dochodzenia należności z tytułu Umowy, w celu przesłania aktualnej oferty LexCare oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

81. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

82. Podpisując Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

83. W razie sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

84. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. O jakiejkolwiek zmianie Regulaminu Klient będzie powiadamiany w formie określonej w pkt 63 powyżej. W razie sprzeczności wprowadzonej zmiany do Regulaminu z postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 

stan na dzień 04.06.2013 r. 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij